HomeProducts & servicesContact usPortfolio

                             1) อุปกรณ์ยึดกระจก SPIDER
                             2) งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
                             3) ระบบผนังกระจก
                             4) โครงสร้างผนังกระจกใหญ่
                             5) ผนังอลูมิเนียม
                             6) งานฝ้าเพดาน และผนังเบา
                             7) ผลิตภัณฑ์กระจก


> กลับไปหน้าหลักผลิตภัณฑ์ และบริการ     


> ผลิตภัณฑ์กระจก

      แบ่งตามประเภทการใช้งาน ประกอบด้วย

    • กระจกนิรภัย (Tempered safty glass)
    • กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated safty glass)
    • กระจกฉนวนความร้อน (Insulting glass)
    • กระจกสะท้อนแสง และความร้อน (Heat reflective glass)

> กลับไปหน้าหลักผลิตภัณฑ์ และบริการ    

 
  29/3 หมู่7 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ (02)8896391-4, โทรสาร (02)8896395, Email: info@guasagulglass.com