WELCOME TO GUASAGULGLASS COMPANY LIMITED
     
main_banner
 
 
Space_3 SERVICE GUASAGUL GLASS
บริการของเราประกอบไปด้วย
Space_3
 
  service_1  
 
ผนังอลูมิเนียม
(Aluminium Cladding)
 
  service_1  
 
กระจกดัดโค้ง
(Curved Glass)
 
  service_1  
 
ระบบผนังกระจก
(Aluminium Curtain Wall)
 
  service_1  
 
กระจกราวกันตก
(Glass Rails)
 
  service_1  
 
กระจกสี
(Stained Glass)
 
  service_1  
 
ช่องกระจกรับแสงสว่าง
(Skylight)
 
  service_1  
 
โครงสร้างผนังกระจกใหญ่
(Glacade)
 
  service_1  
 
อุปกรณ์ยึดกระจก
(Spider)

เช่น, 4 ทาง, 3 ทาง, 2 ทาง และอุปกรณ์เสริม
 
  service_1  
 
งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
(Aluminium Doors and Windows)

แบ่งตามประเภทการใช้งานประกอบด้วย

• Sliding Doors
  Windows (แบบบานเลื่อน)
• Project Windows
  (แบบบานเปิดกระทุ้ง)
• Aluminium Fix Glass
  Windows(แบบติดตาย)
 
  service_10  
 
ผลิตภัณฑ์กระจก

แบ่งตามประเภทการใช้งานประกอบด้วย

• กระจกนิรภัย
  (Tempered safty glass)
• กระจกนิรภัยหลายชั้น
  (Laminated safty glass)
• กระจกฉนวนความร้อน
  (Insulting glass)
• กระจกสะท้อนแสง
  และความร้อน
  (Heat reflective glass)