HomeProducts & servicesContact usPortfolio

                             1) อุปกรณ์ยึดกระจก SPIDER
                             2) งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
                             3) ระบบผนังกระจก
                             4) โครงสร้างผนังกระจกใหญ่
                             5) ผนังอลูมิเนียม
                             6) งานฝ้าเพดาน และผนังเบา
                             7) ผลิตภัณฑ์กระจก
       บริษัท เกื้อสกุลกลาส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ดำเนินงานทางด้านการ
    ออกแบบ ติดตั้ง กระจกนิรภัย และประตูหน้าต่างอลูมิเนียมทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
    มาเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี โดยทีมงานด้านวิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรที่มีความรู้
    ความสามารถ และประสบการณ์

    ทางบริษัท ได้มุ่งมั่น และพัฒนาการทำงานเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพด้วยวัสดุ
    อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลงานที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า

 
  29/3 หมู่7 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ (02)8896391-4, โทรสาร (02)8896395, Email: info@guasagulglass.com